Product>>

GMP Protein

GMP-CD53 干细胞因子
GMP-CD47 白细胞介素7
GMP-CD03 白细胞介素4
GMP-CC79 粒细胞巨噬细胞集落刺激因子
GMP-CC45 白细胞介素21
GMP-CA82 重组人Flt3配体
GMP-CA59 转化生长因子
GMP-C199 血小板衍生生长因子(BB)
GMP-C070 白细胞介素1a
GMP-C046 碱性成纤维细胞生长因子
GMP-C029 表皮生长因子
GMP-C023 ​胰岛素样生长因子-1
GMP-C016 白细胞介素15
GMP-C009 白细胞介素6
GMP-C008 肿瘤坏死因子
GMP-C005 人干扰素α-2b
GMP-B038 Anti-CD3 /CD28 磁珠
GMP-B018 Anti CD3 磁珠
GMP-1811 NK细胞扩增因子
GMP-1810 NK细胞激活因子